Avholdt EGF - NVCA rigget for økt gjennomslag

Ny medlemsstruktur og -kontingent ble enstemmig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i dag, 24. november.

Endringene innebærer blant annet en bedre fordeling av kostnader mellom investerende miljøer og tjenesteleverandører, og at det skal bli enklere for alle investeringsmiljøer, fra små tidligfaseaktører, til LP-er og CVC-er, å bli primærmedlem i foreningen.

Kontingenten senkes noe for de minste, mens aktører med høyere forvaltningskapital betaler noe mer. For nye miljøer i fundraising, innføres en rabatt på 50 % på laveste sats. For assosierte medlemmer justeres kontingenten i henhold til størrelse målt i antall ansatte. 

Endringene vil, med dagens medlemsmasse, sikre bred representasjon av den norske bransjen for aktive eierfond og samtidig innebære en moderat inntektsøkning som gir foreningen mulighet til å øke aktivitetsnivået og forsterke tiltak som bidrar til å nå foreningens mål. Foreningen blir godt rigget for å fortsette arbeidet for å synliggjøre bransjens bidrag til vekst og verdiskaping, og jobbe for nye mål for bransjen. 

Våre søsterforeninger i de andre landene har operert med tilsvarende modeller i noen år, og har gode erfaringer.

Parallelt med endringen i medlemsstruktur og -kontingent, jobber foreningen med en oppdatert politisk plattform for foreningen, der flere medlemmer deltar i arbeidsgrupper, samt en ny strategi for neste periode som vil legges frem på vårens generalforsamling.

Vi takker alle medlemmer for tilliten og ser frem til videre samarbeid.