Verdiskapingsanalyser

Aktive eierfond bidrar til å skape arbeidsplasser, fremme innovasjon og øke verdiskapingen. Våre analyser dokumenterer effekten av aktive eierfonds investeringer i Norge.

Aktive eierfond bidrar hvert år med nærmere 40 milliarder kroner i verdiskapning til det norske samfunnet gjennom arbeidsplasser, innovasjon, skatter og avgifter, og sysselsetter om lag 70 000 personer. 

Analysen gjennomføres av Menon Economics og sammenstiller data fra NVCAs database med offentlige kilder som regnskapstall og SSB-data. Høsten 2019 publiserer vi en oppdatert verdiskapingsanalyse. I mellomtiden kan du lese analysen for 2016, som ble presentert på Nordic Buyout Forum i desember 2017.

Analysen ser på utviklingen til bedriftene i perioden før og etter at de fikk aktive eierfond på eiersiden og viser at veksten til porteføljeselskap er betydelig etter at det aktive eierfondet har investert. Dette gjelder særlig de tidligste fasene, hvor veksttakten endres i ettkant av investeringen fra det aktive eierfondet. Resultatet er et tydelig tegn på at aktive eierfond bidrar til å videreutvikle norske vekstbedrifter gjennom tilførsel av kapital og kompetanse.

Hvordan skaper aktive eierfond verdi i norske selskaper?

Aktive eierfond bidrar også til innovasjon i selskapene de investerer i. I en undersøkelse EY utførte for NVCA i 2016, svarte 88 % av selskapene at eierne deres bidrar til innovasjon. Dette skjer blant annet, som en respondent svarte, ved at det avsettes «ressurser til dette på bekostning av kortsiktig inntjening» eller at man får «ytterligere midler til FoU» som en annen svarte.