NRP Zero blir medlem av NVCA

NRP Zero er en ny forvalter av et industrielt energiteknologifond som fokuserer på venture i mellom- og sen fase i Norden. Her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er NRP Zero og hva investerer dere i ?

— NRP Zero er en fondsforvalter som forvalter fondet NRP Green Transition I AS, som er et industrielt energiteknologifond som fokuserer på mellom- til senfase venture-selskaper i Norden. Vi ble etablert Januar 2022 som et samarbeid mellom den nordiske asset manageren NRP og de tre partnerne i fondet, som alle har en felles bakgrunn fra HitecVision-systemet i forskjellige former. NRP Zero er en uavhengig AIFM under NRP Gruppen. Vi har en aktiv eierskapstilnærming til investeringene våre og bruker private equity verktøy i en tidligere kapitalfase. Vi tar lead i investeringer, typisk Serie A til B, i selskaper innenfor temaene energitransisjon og ressurseffektivitet.  Vi fokuserer på industrielle selskaper (B2B) og søker å gå sammen med gründere og medaksjonærer for å styrke selskapene, profesjonalisere driften og å tiltrekke industriell kapital. Vi har i dag fem ansatte og vil vokse organisasjonen i takt med AUM og kompleksitet i porteføljen. Vi har per i dag gjort fire investeringer, i Alva Industries, Futurehome, C-Leanship og Umoe Advanced Composites, siden vi fikk autorisasjon fra finanstilsynet i Juni 2022. Hjørnestensinvestorene våre er blant annet Steensland-familien, gjennom A/S Clipper og NRP Gruppen.

Hva skiller dere fra andre norske VC-fond?

— Vi er et fokusert fond som investerer i nordiske industrielle (B2B) energiteknologiselskaper i sen-venture-fasen. Teamet bruker sin erfaring fra aktivt eierskap innen private equity til å gå sammen med gründerteam for å realisere vekstplaner og å tiltrekke industrielle kjøpere.  Vi investerer i selskaper som bidrar til å muliggjøre det grønne skiftet eller som bidrar til bedre ressurseffektivitet, uavhengig av subsidier eller reguleringer. Det at vi er et artikkel 9-fond gjør at vi er i stand til å øke bevisstheten, modenheten og målingen av miljøfaktorer på en systematisk måte, for så å bruke dette til å raffinere og styrke både selskapenes og deres kunders verdiforslag. Vi mener at kombinasjonen av aktiv eierskapsutøvelse for å tiltrekke industrielle kjøpere og bruk av miljøfaktorer for spisse selskapenes verdiforslag muliggjør at vi kan maksimere verdiskapingspotensialet i selskapene vi investerer i.

Hvordan opplever dere det norske VC- og PE-markedet nå om dagen?

— Vi opplever at fremveksten av spennende selskap innen vårt område, energiteknologi, er svært god. Likeledes er tilgangen på kapital for disse selskapene begrenset og enda mer begrenset er tilgangen på aktiv eierkapital i de tidligere kapitalfasene før vekst og private equity. Det prøver vi å gjøre noe med. Samtidig erfarer vi at kapitalinnhenting for nyere venturefond er krevende og mange institusjonelle investorer er forsiktige med å øke eksponeringen i alternative aktivaklasser som VC.

Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet i NVCA?

— Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til det norske VC/PE økosystemet.