Økt fokus mot Norge i 2019

Aktivitetsrapporten for 2019 viser at både norske og utenlandske eierfond fokuserte investeringene mot det norske markedet i 2019. Det ble investert rekordhøye 32,8 milliarder kroner i norske selskap. Dette er markant høyere enn tidligere toppnivå i 2014 på 19,7 milliarder.

Aktivitetsrapporten for 2019 viser at både norske og utenlandske eierfond fokuserte investeringene mot det norske markedet i 2019. Det ble investert rekordhøye 32,8 milliarder kroner i norske selskap. Dette er markant høyere enn tidligere toppnivå i 2014 på 19,7 milliarder.

Norske eierfond reduserte utenlandsaktiviteten, men investerte mer i Norge

I 2019 investerte norske aktive eierfond totalt 8.3 milliarder kroner, en nedgang på 900 millioner fra 2018. Nedgangen skyldes færre investeringer i i utenlandske selskap, fra 90 i 2018 til 42 i 2019, hvilket henger sammen med at den toneangivende ventureinvestoren Northzone ikke lenger defineres som et norsk forvaltermiljø. Investert beløp i Norge økte imidlertid med 200 millioner sammenlignet med året før, med en økning i antall fra omlag 150 til 190 investeringer.

Såkorninvesteringene økte også marginalt i 2019, til rett i underkant av 300 millioner, og har nå økt i fire år på rad. Kun i 2008 har såkorninvesteringer vært høyere. Investeringsnivået til norske venture-fond falt imidlertid markant i 2019. Etter å ha ligget stabilt over 2 milliarder de siste tre årene ble det investert 1,3 milliarder kroner i venture i 2019. Dette gjenspeiles også i at det kun ble gjennomført 89 ventureinvesteringer i 2019, hvilket er et rekordlavt aktivitetsnivå. Fallet i venture skyldes redusert investeringsaktivitet i utenlandske porteføljebedrifter. Nivået på norske buyout-fond sine investeringer har vært stabilt de siste tre årene og det ble registrert en moderat økning på 200 millioner til 6,7 milliarder.

Utenlandske eierfond retter fokus mot Norge

Når vi inkluderer ikke-norske eierfond i statistikken ble totalt 32,8 milliarder investert i norske selskap. Driveren bak det høye nivået er særlig fem «large cap» buyoutinvesteringer, hvorav fire av fem ble gjort av utenlandske fond. Som følge av store investeringer av utenlandske fond, utgjør deres investeringer hele 83 prosent av samlet kapital investert i norske selskap. Målt i antall investeringer utgjør imidlertid utenlandske fonds investeringer kun 27 prosent av investeringene i norske selskap.

Ventureinvesteringer i norske selskap økte fra omlag 900 millioner i 2018 til nærmere 1 300 milllioner i 2019, det høyeste nivået siden 2007. Tilsvarende økte antallet ventureinvesteringer i norske selskap med 85 prosent. Til tross for en stor økning i investert kapital i buyout-segmentet ble det gjennomført 51 investeringer i 2019, åtte færre enn året før. Til sammen ble det gjennomført 43 exits i norske selskap i 2019, det høyeste nivået på fire år.

Norsk IT fortsatt attraktivt

Norske IT-selskap forblir attraktive oppkjøpskandidater for aktive eierfond, med en markant økning i både antallet- og beløp investert i sektoren. Totalt ble det investert 17,7 milliarder kroner i over 100 norske IT-virksomheter. Det ble også investert betydelig beløp i norsk petroleumssektor. Målt i investert beløp var det en dobling målt mot tidligere rekordår, samtidig som antallet investeringer i sektoren er under halvparten av tidligere år. At investeringene i petroleumssektoren er blitt færre og større henger også sammen med at sektoren er omstilling, hvor fokuset har gått fra venturevirksomhet til konsolidering og effektivisering av etablerte aktører.

Du kan lese hele aktivitetsrapporten for 2019 her.

Om rapporten:

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics og basert på rapportert aktivitet fra medlemmer og andre aktører.

I statistikken skiller vi mellom «industry statistics» og «market statistics». Industry statistics viser norske aktive eierfonds (definert som aktører med hovedkontor i Norge) investeringer i norske og utenlandske virksomheter. «Market statistics» viser investeringer i norske virksomheter fra både norske og ikke-norske aktører. Alle tall er oppgitt i norske kroner.

En stor takk til alle medlemmer og aktører som har rapportert inn sin aktivitet. Gode data er det viktigste virkemiddelet i det meste av foreningens arbeid.