Verdiskapningsundersøkelsen 2021

Sammen med Menon Economics har NVCA gjennomført en verdiskapningsanalyse for de aktive eierfondene i Norge.

I analysen studerer vi utvikling i verdiskaping og sysselsetting til norske bedrifter som eies av aktive eierfond. Datasettet som ligger til grunn for analysen kombinerer aktive eierfonds porteføljedata for norske foretak med registerdata fra Menons historiske regnskapsdatabase.

Analysen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Verdiskaping. Dagens norske porteføljebedrifter hadde en samlet verdiskaping på 60 milliarder kroner i 2020. Dette utgjør 2,3 prosent av fastlands-BNP. Porteføljebedriftene opplevde et moderat fall i verdiskaping i 2020 etter å ha vokst kraftig de tre foregående årene. Hovedforklaringene i aktivitetsfallet relaterer seg til koronapandemien, samt generell nedgang i petroleumssektoren.

  • Sysselsetting. De norske bedriftene med aktive eierfond på eiersiden sysselsetter om lag 73 000 personer. Tallet omfatter hovedsakelig sysselsetting i Norge, men fanger også opp sysselsetting gjennom datterselskap i andre land for selskap med hovedkontor i Norge. Til tross for krevende økonomiske forhold under pandemien har sysselsettingen i porteføljen vokst med 5 prosent i løpet av 2020.

  • Vekst. Utviklingen til bedriftene i perioden før og etter at de fikk aktive eierfond på eiersiden viser at veksttakten til porteføljeselskap fortsetter, og til dels øker, i årene etter at det aktive eierfondet har investert. Særlig sterk er veksten blant tidligfaseselskaper fire til fem år etter at eierfondet kom inn. Resultatet er et tydelig tegn på at aktive eierfond bidrar til å videreutvikle porteføljebedriftene gjennom tilførsel av kapital og kompetanse.

  • Tilgjengelig kapital til investering. NVCAs medlemmer og forvaltere med en betydelig andel av porteføljen i Norge har anslagsvis 121 milliarder kroner i tilgjengelig kapital for nye investeringer. Oppkjøpsfondene sitter på 103 milliarder av disse og tidligfasefondene har 18 milliarder i tilgjengelig kapital. I de siste årene har 50-65 prosent av kapitalen norske forvaltere henter inn blitt investert i norske bedrifter.