Kvinner i Finans Charter presenterer Fremdriftsrapport for 2022

Som bidragsyter til Kvinner i Finans Charter var NVCA til stede da Fremdriftsrapporten for 2022 ble lagt frem hos Norges Bank denne uken. Rapporten viser at kvinneandelen er betydelig høyere hos medlemmer av Charteret, enn for finansbransjen totalt.

Som bidragsyter til Kvinner i Finans Charter var NVCA til stede da Fremdriftsrapporten for 2022 ble lagt frem hos Norges Bank denne uken. Rapporten viser at kvinneandelen er betydelig høyere hos medlemmer av Charteret, enn for finansbransjen totalt.

Forskning viser at selskaper med god kjønnsbalanse i ledende posisjoner presterer bedre. Likevel er det relativt få kvinner i ledende posisjoner i den norske og internasjonale finanssektoren i dag, noe Kvinner i Finans Charter (KIF) forsøker å finne løsninger på.

I 2022 ble KIF etablert her i Norge, med inspirasjon fra det britiske Women in Finance Charter. Målet til Charteret er å øke andelen kvinner i ledende stillinger og spesialistfunksjoner i den norske finansbransjen, blant annet gjennom å forankre ansvar og målfastsettelse i medlemsbedriftene.

KIF eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening.

Per 12. september 2023 hadde KIF 66 medlemmer i Norge, som tilsvarer en økning i medlemsandelen på hele 65 prosent fra året før. Flere av NVCAs medlemmer har sluttet seg til Charteret det seneste året, blant andre Hadean Ventures, HitecVision Advisory, Investinor Verdane, Summa Equity, Nysnø Klimainvesteringer og Alliance Venture.

Fremdriftsrapport 2022

Ved å ta del i KIFC forplikter medlemmene seg til å sette mål for kjønnsbalanse på ledernivå og til å ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet. I tillegg må medlemmene publisere status og utvikling underveis, og knytte ledelsens godtgjørelse til oppnåelse av målene.

Charteret analyserer årlig innrapporterte data og publiserer en samlet rapport om utviklingen. En «nullrapport» ble presentert på SHE Conference i mars 2022, og ga en status på andelen kvinner i ledende posisjoner i finansindustrien i Norge. Årets Fremdriftsrapport viser i hvilken grad medlemsbedriftene har møtt sine forpliktelser, identifiserer forbedringsområder og viser eksempler på «beste praksis».

Turid Elisabeth Solvang, daglig leder i FutureBoards, presenterte hovedfunnene fra 2022-rapporten, som blant annet viser at:

  • Kun én av tre ledere i finansbransjen i dag er kvinner
  • Andelen har vært svært stabil siden 2015
  • Gjennomsnittlig andel kvinner i ledelsen gikk ned fra 40,8 prosent i 2021, til 38,4 prosent i 2022
  • Kvinneandelen er betydelig høyere hos medlemmer av Charteret, enn for finansbransjen totalt
  • Innen venturekapital og private equity utgjør kvinner 23 prosent i investeringsroller, på juniornivå 43 prosent, og seniornivå 12 prosent


– I dag har vi 66 medlemmer som har signert charteret vårt, både store og små aktører. I tiden fremover vil vi gjerne ha flere medlemmer, men vårt fokus skal også være at de som har signert faktisk når målene sine, uttalte Solvang. 

Fremleggelsen ble supplert med en panelsamtale med Mari Teigen fra CORE/Institutt for Samfunnsforskning, Knut Brundtland, styreleder i ABG Sundal Collier, Siri Kalvig, CEO i Nysnø Climate Investments og Christopher Parmo, partner i Verdane. Panelet diskuterte blant annet tiltak som kvotering og lovreguleringen av kjønnsbalanse i styrene.

Panelsamtalen ble moderert av journalist i Dagens Næringsliv, Jorun Sofie Aartun. Til stede under årets fremleggelse var også administrerende direktør for Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen, og Idar Kreutzer, leder for internasjonalt arbeid, digitalisering og bærekraftig utvikling i NHO.

Interessert i å vite mer? Les hele rapporten her.